สาระน่ารู้

ข้อควรรู้! ก่อนจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

08 ก.ย. 2021, 16:10
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นสิ่งที่รับรองความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้า/บริการ ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

การเปิดธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้ใครๆ เป็นเจ้าของธุรกิจกันได้ทั้งนั้น โดยหนึ่งสิ่งที่เจ้าของกิจการหรือร้านค้าออนไลน์ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น คือ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ใครบ้างต้องมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ? การจดทะเบียนต้องทำอย่างไร? จดทะเบียนแล้วต้องภาษีไหม? จดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? และไปยื่นเอกสารได้ที่ไหนบ้าง? Ketshopweb จะมาไขข้อสงสัยให้คุณ 


 

 

จดทะเบียนพาณิชย์ดีอย่างไร ? 

สร้างความน่าเชื่อถือให้เจ้าของกิจการหรือร้านค้าออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ

ผู้ประกอบการเจ้าของร้านค้าสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered ได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด สามารถใช้เป็นใบประกอบใบ Statement ในการขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือหาเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 

การจดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ มี 2 แบบ คือ

จดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


1. การจดทะเบียนพาณิชย์

1.1 ใครบ้างต้องจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนพาณิชย์ ?  

บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมกิจการค้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ >>> ได้ที่นี่ <<<


1.2 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ?

 การจดทะเบียนตั้งใหม่ 

คำขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. 

หลักฐานประกอบคำขอ  (ดูตัวอย่างเอกสารเพิ่มเติม >>> ได้ที่นี่ <<< )

1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจการในประเทศไทย (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัว

2. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

3. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์ ทุน ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการ และอำนาจกรรมการ

4. หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ

5. ใบอนุญาตทำงานของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)

                  * เอกสารตามข้อ 4 และข้อ 5 หากทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคำรับรองของบุคคล ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร  พร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุล หรือสถานทูตไทย


6.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี)

                                         

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

คำขอจดทะเบียน : แบบ ทพ.

หลักฐานประกอบคำขอ  (ดูตัวอย่างเอกสารเพิ่มเติม  >>> ได้ที่นี่ <<<)

1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจการในประเทศไทย (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัว

2. ใบทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชนิดพาณิชยกิจ และ / หรือสำนักงานแห่งใหญ่

3. สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอ
เปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศ

4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)


1.3 อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท 

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท 

 

2. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

2.1 ใครบ้างต้องจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์?

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ ทางเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) 

ผู้ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 

ผู้ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ (E-marketplace)


2.2 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ?

โดยขั้นตอนและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเหมือนกับการจดทะเบียนพาณิชย์แบบปกติทุกประการ แต่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์

เอกสารการจดโดเมนเนม ที่แสดงว่าผู้จดเป็นเจ้าของโดเมนเนม

พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์สินค้า/บริการ และวิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า

   

2.3 จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ไหนบ้าง?

กรณีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ

1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945

2. สำนักงานเขตที่มีสำนักงานให้จดทะเบียนหรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/finance

กรณีจดทะเบียนในต่างจังหวัด

สามารถจดทะเบียนได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสำนักงานพาณิชย์ตั้งอยู่ โทร. 0-2547-4446-7 

 

2.4 จดทะเบียนพาณิชย์แล้วต้องเสียภาษีไหม ?

"ไม่ต้องเสียภาษี" หากกิจการมีรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดย เก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี พื่อจัดทำภาษีส่งกรมสรรพากร

 

ขอบคุณข้อมูล :  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                          Accounting Center
Ketshopweb | ระบบร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com

DBD RegisteredDBD Verified จดทะเบียนร้านค้าพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์วิธีจดทะเบียนพาณิชยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
เปิดร้านค้าออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง
logo ketshopweb svg
ทดลองใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจปรึกษา สำหรับคำแนะนำแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
เพื่อต่อยอดการขาย และขยายฐานลูกค้า ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทร. 02-038-5588
เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9:30 - 18:30 น.