เงื่อนไขการใช้บริการ
ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์หลายช่องทาง
(เค็ทช็อปเว็บ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่  04/07/2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 


ข้อ 1 คำนิยาม 

ภายในข้อกำหนดนี้

(ก) "เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน" หมายความว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ชื่อว่า Ketshopweb.com และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://www.ketshopweb.com ซี่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

 

 1. ให้บริการเครื่องมือตกแต่งเว็บไซต์
 2. ให้บริการเครื่องมือร้านค้าออนไลน์ เชื่อมต่อการขายหลายช่องทาง
 3. ให้บริการเชื่อมค่ายขนส่ง เพื่อสามารถเรียกขนส่งเข้ารับส่งสินค้า
 4. ให้บริการออกแบบเว็บไซต์
 5. ให้บริการพัฒนาระบบส่วนเสริมตามความต้องการของลูกค้า

 

(ข) บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556025664 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 21 ซอยคลองน้ำแก้ว(ลาดพร้าว 42) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "ผู้ให้บริการ"  

 

(ค) "ร้านค้า" และ/หรือ "ผู้ใช้บริการ" หมายความว่า ผู้ใช้สมาชิก ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใด ที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม โดยที่ผู้ใช้บริการได้ทำการเปิดระบบร้านค้าหรือเว็บไซต์ กับทาง บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด

 

(ง) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้สมาชิก ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด เพื่อทำการติดต่อ หรือ ซื้อสินค้ากับทางร้านค้า

 

(จ) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของร้านค้าหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้

 

(ฉ) "บริการ" หมายความว่า บริการใดๆ ที่นำเสนอบริการในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยผู้ให้บริการ

 

(ช) "เนื้อหา" หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

 

 
ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

  โดยที่ผู้ให้บริการได้เปิดบริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งร้านค้ามีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้ ผู้ให้บริการจึงอนุญาตให้ร้านค้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้

 

 
ข้อ 3 ข้อแนะนำการใช้งาน 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่สูงสุดของร้านค้า ร้านค้าอาจใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามที่ ผู้ให้บริการ กำหนด ดังต่อไปนี้

ร้านค้าจะสามารถตกแต่งเว็บไซต์ ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ และสามารถขายสินค้าออนไลน์ ได้หลายช่องท่าง ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ Facebook, Line เพราะระบบได้ทำการเชื่อมระบบชำระเงินออนไลน์ พร้อมกับค่ายขนส่ง ที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกพนักงานรับส่งสินค้าได้ทันที มีระบบจัดการคลังสินค้า และระบบจัดการขายย่อมๆในตัว ครบในที่เดียว

 

 
 ข้อ 4 การจำกัดอายุผู้ใช้บริการ

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่าตนมีอายุเกินว่า 18 (สิบแปด) ปีบริบูรณ์แล้ว ณ วันที่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ว่าโดยวิธี และช่องทางใด

รวมทั้งผู้ใช้บริการยังรับรองอีกว่าจะไม่ยินยอม  และจะใช้ความพยามอย่างที่สุดไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งมีอายุไม่ถึง ตามที่ข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ในนามของร้านค้า

 

 
ข้อ 5 การใช้งานเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้

 

 1. เพื่อสร้างเว็บไซต์ และตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
 2. เพื่อทำการขายของออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ (E-commerce)
 3. เพื่อทำการขายของออนไลน์ ผ่านการพูดคุยบน ดิจิตัล (Social Chat) ในรูปแบบการทำลิงค์ชำระเงิน
 4. เพื่อทำการจัดส่งสินค้าผ่านระบบจัดการรายการสั่งซื้อ และควบคุมคลังสินค้าในหลายช่องทาง
 5. เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาด ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 6. เพื่อบริหารจัดการช่องทางการขายใน Market Places เช่น Shopee, Lazada, Tiktok, LineShopping
 7. เพื่อบริหารจัดการลูกค้า และกิจกรรมทางการค้า

 

 
ข้อ 6 ข้อห้ามการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

(ก) กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ 

(ข) กระทำการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี

(ค) กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น 

(ง) กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(จ) กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และ

(ฉ) กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะ ดังนี้

จำหน่าย หรือประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือการบริการ ดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์รับประกาศสินค้า
 • เว็บไซต์รวมลิงก์หนัง, โหลดบิท, โหลดไฟล์ต่างๆ
 • เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ ลามก อนาจาร
 • สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ที่ผิดกฏหมายทุกประเภท
 • สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา
   ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
 • สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
 • เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทยเป็นต้น
 • ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย
 • จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่า
   เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
 • อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
   วิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
 • อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
 • สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง
 • บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

 

    (ช) บริษัท ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือ
นำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

    (ซ) ในบางกรณี หากบริษัท จัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่ร้านค้าท่านใดท่านหนึ่ง บริษัท จะพัฒนาอยู่ในระบบ
มาตรฐานของ ketshopweb.com โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของร้านค้าและบริษัท หลังจาก
นั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมนั้น ให้บริการกับสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท หาก
ร้านค้าไม่ใช้บริการของ ketshopweb.com แล้ว ร้านค้าจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้ เนื่องจากถูกจัดทำในระบบ
ของ ketshopweb.com

    (ณ) ร้านค้าได้ ตกลงยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการในเเต่ละ แพ็คเกจ ที่ได้เลือกซื้อบริการ ซึ่งมีรายละเอียดในเเต่ละแพ็คเกจ
อย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขในแต่ละแพ็คเกจได้ระบุขอบเขตการให้บริการ โดยที่ร้านค้าได้ตกลงยอมรับก่อนทำการซื้อ
บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

    (ญ) ร้านค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่อง
การเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของ
เว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

  

 
ข้อ 7 บัญชีผู้ใช้ 

  ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ ตามที่ร้านค้าร้องขอในแต่ละคราว โดยที่ผู้ให้บริการ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ อนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของร้านค้าซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ

 

  ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของร้านค้า ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของร้านค้า โดยบุคคลอื่น ร้านค้าตกลงและรับรองว่า การใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าว ได้กระทำในฐานะตัวแทนของร้านค้า และมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งร้านค้าเป็นผู้กระทำการเองทิ้งสิ้น

 

  ร้านค้าจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะไม่สร้างความเสียหาย
เดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณา
เว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น

 

 
ข้อ 8 การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า 

  ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้ารับทราบและตกลงให้ ผู้ให้บริการ มีสิทธิจัดเก็บประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า ที่ร้านค้าให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการนำข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าออกใช้ประโยชน์ ผู้ให้บริการตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว  ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายความเดือดร้อน และความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของร้านค้าเจ้าของข้อมูลใด เว้นแต่ เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

 
8.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บประวัติการใช้งาน ส่วนของการรับส่งข้อมูลเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งเป็นไปตาม
พ.ร.บ. 2550 ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่
จำเป็นเพื่อสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้ง
แต่การบริการสิ้นสุดลง


8.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดการส่งเมล์ ไม่เกิน 60 ฉบับต่อชั่วโมง ต่อ Account เพื่อป้องกันการกระจาย
ของ Spam หรือ Virus จากโปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร์ของสมาชิก (เฉพาะแพ็คเกจที่มีบริการเมล์ร่วมอยู่เท่านั้น)


8.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ Ban IP Address ในกรณีที่ตรวจพบว่า IP นั้นมีความเสียงที่จะโจมตีระบบของบริษัท
และ /หรือมีการพยายาม Logon ระบบผิดพลาดเกิน 10 ครั้ง ในกรณีที่สมาชิกลืม Password สามารถเเจ้งบริษัทให้
Reset Password ได้

8.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ Block อีเมล์ในการส่งออก หากตรวจพบรูปแบบในการส่งเมล์เข้าข่ายเป็น Spam เพื่อ
เป็นการไม่รบกวนระบบของท่านอื่น (เฉพาะแพ็คเกจที่มีบริการเมล์ร่วมอยู่เท่านั้น)

 

 
 ข้อ 9 คำรับรองและหน้าที่ของร้านค้า 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ร้านค้ามีหน้าที่ และให้คำรับรองต่อผู้ให้บริการ ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของร้านค้าและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ ดังต่อไปนี้

 

(ก) ร้านค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น

(ข) ร้านค้าเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างผู้ให้บริการ และร้านค้า

(ค) ร้านค้าจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของร้านค้า ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของร้านค้า (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย

(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อร้านค้า หรือร้านค้าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับ หรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของร้านค้าเอง และร้านค้าตกลงปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้ ผู้ให้บริการเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

(จ) ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

 

 
 ข้อ 10 เนื้อหาของร้านค้า 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าอาจสามารถแสดงเนื้อหาของร้านค้าภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยร้านค้าตกลงจะ

(ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง

(ข) ไม่แสดงเนื้อหาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และการกระทำผิดกฎหมาย

(ค) ไม่แสดงเนื้อหาใดๆ ที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ล่อลวงหรือชี้แนะในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตรายต่อร้านค้ารายอื่น หรือให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(จ) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม

(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ

 

 
 ข้อ 11 การสมัครใช้บริการการตอบรับ การปฏิเสธคำขอใช้บริการ 

ร้านค้าอาจขอใช้บริการที่นำเสนอในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ โดยการทำคำขอใช้บริการต่อผู้ให้บริการ ตามแบบและวิธีที่ผู้ให้บริการ กำหนด โดยผู้ให้บริการ มีสิทธิพิจารณาตอบรับคำขอร้านค้า หรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวก็ได้ หากดุลพินิจของผู้ให้บริการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการ เห็นว่าร้านค้า ผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ไม่เหมาะสมการกับใช้บริการดังกล่าว มีข้อสงสัยว่าข้อมูลในคำขอดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

 

 
 ข้อ 12 การทดลองใช้บริการ 

  ผู้ให้บริการตกลงให้ร้านค้ามีสิทธิทดลองใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่คำขอใช้บริการของร้านค้าได้รับการตอบรับจากผู้ให้บริการ

ภายในระยะเวลาดังกล่าว ร้านค้ามีสิทธิเลิกใช้บริการได้ หากไม่พึงพอใจบริการ โดยไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการ  ตามสัดส่วนแต่อย่างใด  ในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้มีการเข้าใช้งานนานมากกว่า 6 เดือน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการลบ Account ทดลองใช้งานนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อ 13 ระยะเวลาการใช้บริการ 

  ร้านค้าตกลงจะใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สิบสอง เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่คำขอใช้บริการของร้านค้าได้รับการตอบรับจากผู้ให้บริการ

อนึ่ง เมื่อระยะเวลาในวรรคก่อนสิ้นสุดลง คู่สัญญาตกลงให้สัญญานี้มีผลต่อไปอีกคราวละ 12 สิบสอง เดือน โดยมิต้องบอกกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนระยะเวลาของระยะเวลาการใช้บริการสิ้นสุดลง

 

 
 ข้อ 14 รูปแบบบริการ และ ค่าบริการ


รูปแบบบริการเว็บไซต์และแอพพิลเคชั่นเป็นแบบ Saoftware as a Service (SaaS) คือ บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ผู้ให้บริการส่งมอบเว็บไซต์และแอพพิลเคชั่นไปสู่ผู้ใช้บริการปลายทางผ่านเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการเช่าใช้โดยที่กรรมสิทธิ์ source code ทั้งหมดเป็นของผู้ให้บริการ โดยที่
ร้านค้าตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชำระเป็นรายปี และรายเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละรูปบริการที่ร้านค้าตกลงเลือกใช้บริการ ซึ่งค่าบริการตามข้อกำหนดนี้ ยังไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายละเอียดแต่ละ Package มีดังต่อไปนี้

 

      (ก) Package รายปี สำหรับร้านค้าที่ต้องการใช้ระบบทั่วไปตามที่ทาง บริษัท จัดให้บริการไว้

 

1. Starter Pack (สำหรับธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการมีเว็บไซต์)
    คิดค่าบริการเป็น รายปี ปีละ 3,500 บาท

หน้าเพจได้สูงสุด 5 หน้า
รองรับ 1 ภาษา
ไม่รองรับระบบตระกร้า

 

2. Standard Pack (สำหรับร้านค้าเริ่มขาย พร้อมระบบ E-commerce )
     คิดค่าบริการเป็น รายปี ปีละ 5,500 บาท

หน้าเพจได้สูงสุด 10 หน้า
รองรับ 2 ภาษา
รองรับจำนวนทีมงานได้ 4 คน
จำนวนสินค้าสูงสุด 500 SKU
1 หน้า Sale Page
รองรับระบบตระกร้าสินค้า และระบบให้คะแนนและรีวิวสินค้า
เชื่อมต่อระบบขนส่งในตัว พิมพ์ใบปะหน้าได้
รองรับการ ชำระเงินผ่าน บัตรเครติด มีค่าธรรมเนียมที่ 3.1% และ Promtpay ที่ 1%
รองรับการ เชื่อมต่อบัญชีกับ PeakAccount
รองรับการ เชื่อมต่อแชทบอทกับ Zwiz

    

3. Professional Pack (สำหรับร้านค้าขนาดกลาง พร้อมเครื่องมือขายผ่านโซเชียล)
    คิดค่าบริการเป็น รายปี ปีละ 9,000 บาท

หน้าเพจได้สูงสุด 50 หน้า
รองรับ 3 ภาษา
รองรับจำนวนทีมงานได้ 8 คน
จำนวนสินค้าสูงสุด 2,000 SKU
10 หน้า Sale Page
รองรับระบบตระกร้าสินค้า และระบบให้คะแนนและรีวิวสินค้า
เชื่อมต่อระบบขนส่งในตัว และรองรับการส่งแบบ COD พิมพ์ใบปะหน้าได้
ระบบโปรโมชั่น และ คูปองส่วนลด
เชื่อมแชทได้ 2 ช่องทาง
รองรับการ ชำระเงินผ่าน บัตรเครติด มีค่าธรรมเนียมที่ 3.1% และ Promtpay ที่ 1%
รองรับการ เชื่อมต่อบัญชีกับ PeakAccount
รองรับการ เชื่อมต่อแชทบอทกับ Zwiz

 

4. Premium Pack (สำหรับร้านค้ามืออาชีพ พร้อมเครื่องมือขายครบครัน)
    คิดค่าบริการเป็น รายปี ปีละ 15,500 บาท

หน้าเพจได้สูงสุด ไม่จำกัด หน้า
รองรับ 4 ภาษา
รองรับจำนวนทีมงานได้ 15 คน
จำนวนสินค้าสูงสุด 5,000 SKU
100 หน้า Sale Page
รองรับระบบตระกร้าสินค้า และระบบให้คะแนนและรีวิวสินค้า
เชื่อมต่อระบบขนส่งในตัว และรองรับการส่งแบบ COD พิมพ์ใบปะหน้าได้
ระบบสะสมแต้ม
ระบบโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และ โปรโมชั่นแถม
รองรับการขายต่างประเทศ
เชื่อมแชทได้ 2 ช่องทาง
เชื่อมต่อ Marketplace ได้ 1 ช่องทาง
รองรับการ ชำระเงินผ่าน บัตรเครติด มีค่าธรรมเนียมที่ 2.9% และ Promtpay ที่ 0.5%
รองรับการ เชื่อมต่อบัญชีกับ PeakAccount
รองรับการ เชื่อมต่อแชทบอทกับ Zwiz
รองรับการตั้งค่า Webhook ข้อมูลการสั่งซื้อ

 

 5. Premium Plus Pack (สำหรับร้านค้าที่มีจำนวนช่องทางที่หลากหลาย)
     คิดค่าบริการเป็น รายปี ปีละ 35,000 บาท

หน้าเพจได้สูงสุด ไม่จำกัด หน้า
รองรับ 4 ภาษา
รองรับจำนวนทีมงานได้ 15 คน
จำนวนสินค้าสูงสุด 15,000 SKU
150 หน้า Sale Page
รองรับระบบตระกร้าสินค้า และระบบให้คะแนนและรีวิวสินค้า
เชื่อมต่อระบบขนส่งในตัว และรองรับการส่งแบบ COD พิมพ์ใบปะหน้าได้
ระบบสะสมแต้ม และระบบจัดการแต้มหน้าร้าน
ระบบโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และ โปรโมชั่นแถม
รองรับการขายต่างประเทศ
เชื่อมแชทได้ 3 ช่องทาง
เชื่อมต่อ Marketplace ได้ 3 ช่องทาง
รองรับการ ชำระเงินผ่าน บัตรเครติด มีค่าธรรมเนียมที่ 2.9% และ Promtpay ที่ 0.5
รองรับการ เชื่อมต่อบัญชีกับ PeakAccount
รองรับการ เชื่อมต่อแชทบอทกับ Zwiz
รองรับการ ตั้งค่า Webhook ข้อมูลการสั่งซื้อ


 

    (ข) Package รายเดือน สำหรับร้านค้าที่มีความประสงค์ปรับแต่งระบบเพื่อให้เข้ากับการใช้งานของทางร้านค้า

        Private Shop จะได้ Feature ทุกอย่างที่มีใน Premium Plus Package โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายเดือน
เริ่มต้นเดือนละ 4,200 บาท และ มีสัญญาใช้บริการอย่างน้อยสุด 12 เดือน โดยทางบริษัทจะแนะนำขนาดที่เหมาะสมให้
กับทางร้านค้า ซึ่งจะมีราคาที่แตกต่างกันตามจำนวน CPU Core, ขนาดพื้นที่ใช้งาน และ ขนาดความจุของ RAM ของระบบ
        

    (ค) บริการพัฒนาปรับแต่งระบบ ซึ่งค่าบริการจะประเมิณราคาตาม ฟังก์ชั่นการใช้งาน และระยะเวลาในการพัฒนา
    โดยทางบริษัทจะแจ้งราคาหลังจากที่ได้รับรายละเอียดความต้องการจากทางร้านค้าครบถ้วนแล้ว ซึ่งบริการดังกล่าว
    เป็นวัตถุประสงค์เพื่อปรับแต่งต่อเติมจากระบบเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เป็นการขายกรรมสิทธิ์
    Source Code ให้กับผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทไปออกบูธ หรือ งานมหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีโปรโมชั่นแพ็คเกจราคาพิเศษ สำหรับค่าบริการเว็บไซต์
ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับผู้สมัครใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ภายในงานเท่านั้น และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดให้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก็ต่อเมื่อได้รับชำระค่าแพคเกจเต็มจำนวนหรือตามตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

     
 ข้อ 15 การชำระเงินค่าบริการ 

ในการชำระค่าบริการตามข้อกำหนดนี้ ร้านค้าตกลงจะชำระให้แก่ผู้ให้บริการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเสนานิคม เลขบัญชี 223-0-59948-8

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขบัญชี 111-481649-6

และร้านค้าตกลงจะชำระค่าบริการ ให้แก่ผู้ให้บริการ ภายใน 5 วันทำการ นับหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากทางบริษัท

 

 
 ข้อ 16 เปลี่ยนแปลงค่าบริการ 

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการของผู้ให้บริการ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

ดังนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

 

 
 ข้อ 17 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของร้านค้า 

ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ร้านค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของร้านค้าที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติฯ ใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้แจ้งให้ร้านค้าทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง

(ข) ร้านค้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

(ค) ร้านค้ากระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการ ร้านค้ารายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

(ง) ร้านค้ากระทำการใดๆ ที่ ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

 

ผู้ให้บริการ โดยดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ร้านค้า แก้ไขการกระทำ พฤติกรรมดังกล่าว

(ข) ระงับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ 

(ค) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

     ตามข้อกำหนดนี้ ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าว่า ผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

 

 
 ข้อ 18 ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

   ร้านค้าตกลงและทราบดีว่า ผู้ให้บริการอาจระงับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ร้านค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

 

(ก) การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)

(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งาน เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงชุดคำสั่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update)

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกก็ตาม

(ง) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล

 

 
 ข้อ 19 การรายงานปัญหาและพฤติกรรม 

    ร้านค้าอาจรายงานปัญญาใดๆ จากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือของชุดคำสั่ง พฤติกรรมการใช้งานของร้านค้ารายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ หรือการใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนการใช้ความรุนแรง หรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนร้านค้ารายอื่น ได้ที่ support@ketshopweb.com หรือโทร 02-038-5588 (ต่อฝ่ายSupport)

 

 
 ข้อ 20 การช่วยเหลือ 

ในกรณีที่ ร้านค้ามีข้อสงสัย ข้อสอบถาม เกี่ยวการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าสามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวร้านค้าเองได้ที่ https://ketshopweb.com/คู่มือการใช้งาน และสอบถามได้ที่  support@ketshopweb.com

 

 
 ข้อ 21 การยกเว้นความรับผิด 

ร้านค้าตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดนี้ หรือภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่ผู้ให้บริการ จะ

 

(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของร้านค้าความ ปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับร้านค้าในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ร้านค้าใช้ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของร้านค้า สิทธิและชื่อเสียงของร้านค้า ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ

(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของร้านค้าเอง ไม่ว่าร้านค้าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม

(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

 

 
 ข้อ 22 ทรัพย์สินทางปัญญา 

    ร้านค้าเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของผู้ให้บริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และที่ใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

ร้านค้ามีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่ผู้ให้บริการ อนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ร้านค้า ทั้งทางตรง และทางอ้อม

 

 
 ข้อ 23 การเก็บรักษาความลับ 

    ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ร้านค้าตกลงจะรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อนล่วงหน้า

 

 
 ข้อ 24 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ผู้ให้บริการอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย

 

 
 ข้อ 25 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา 

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

 

 
 ข้อ 26 การโอนสิทธิ 

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ ร้านค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ เป็นการล่วงหน้า

 

 
 ข้อ 27 การสละสิทธิ 

การที่ผู้ให้บริการไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่ผู้ให้บริการใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

 

 
 ข้อ 28 ความเป็นที่สุดของข้อกำหนด 

ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำข้อกำหนดฉบับนี้หว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดนี้บังคับ

 

 
 ข้อ 29 การแยกส่วนของข้อกำหนด 

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในข้อกำหนดนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในข้อกำหนดนี้

 

 
 ข้อ 30 การบอกกล่าว 

ร้านค้าตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งผู้ให้บริการต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกำหนดนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังร้านค้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ด้วยบัญชีการใช้งานที่เปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการ

            ข้อมูล: อีเมล์ และ เบอร์โทร ที่ได้ทำการผูกและสมัครไว้กับบัญชีหลักของ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น 

หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการทราบ โดยส่งเรื่องแก้ไขข้อมูลมาที่อีเมล์ support@ketshopweb.com หรือ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ไ้ด้เองผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

 

 
ข้อ 31 กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

 

 
ข้อ 32 การระงับข้อพิพาท 

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยข้อตกลงฉบับนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง