เงื่อนไขการใช้บริการ ออกแบบ
ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์หลายช่องทาง (เค็ทช็อปเว็บ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการออกแบบเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการออกแบบเว็บไซต์ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่  04/07/2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในข้อกำหนดนี้

(ก) "เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน" หมายความว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ชื่อว่า Ketshopweb.com และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://www.ketshopweb.com ซี่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

 

 1.  ให้บริการเครื่องมือตกแต่งเว็บไซต์
 2. ให้บริการเครื่องมือร้านค้าออนไลน์ เชื่อมต่อการขายหลายช่องทาง
 3. ให้บริการเชื่อมค่ายขนส่ง เพื่อสามารถเรียกขนส่งเข้ารับส่งสินค้า
 4. ให้บริการออกแบบเว็บไซต์
 5. ให้บริการพัฒนาระบบส่วนเสริมตามความต้องการของลูกค้า

 

(ข) บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556025664 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 21 ซอยคลองน้ำแก้ว (ลาดพร้าว 42) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "ผู้ให้บริการ"  

 

(ค) "ร้านค้า" และ/หรือ "ผู้ใช้บริการ" หมายความว่า ผู้ใช้สมาชิก ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใด ที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม โดยที่ผู้ใช้บริการได้ทำการเปิดระบบร้านค้าหรือเว็บไซต์ กับทาง บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด 

 

(ง) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้สมาชิก ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด เพื่อทำการติดต่อ หรือ ซื้อสินค้ากับทางร้านค้า

 

(จ) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของร้านค้าหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้

 

(ฉ) "บริการ" หมายความว่า บริการออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้โครงสร้างเว็บไซต์ของ Ketshopweb ที่พัฒนาโดยผู้ให้บริการ

 

(ช) "เนื้อหา" หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

  

ข้อ 2 การให้บริการออกแบบเว็บไซต์

   ผู้ให้บริการได้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และร้านค้ามีความประสงค์จะใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ ดังกล่าว โดยที่ร้านค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น  ข้อ 3 ข้อแนะนำการใช้งาน

   ร้านค้าจะสามารถตกแต่งเว็บไซต์ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ด้วยตนเองผ่านระบบจัดการหลังบ้านได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ เช่น
การใส่เนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนรูปภาพต่างๆ เเต่จะสามารถทำได้หลังจากที่ได้รับการส่งมอบงานแบบเว็บไซต์ตามที่ได้ตกลงตามแบบที่ทางร้านค้าได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากหลังจากที่บริษัทได้ทำการส่งมอบแล้ว ทางร้านค้าได้เข้าไปปรับเปลี่ยนเอง
ส่งผลทำให้เว็บไซต์อาจแสดงผลไม่เหมือนเดิม หรือตามแบบที่ได้ส่งมอบไป จะไม่ถือเป็นความผิดของผู้ให้บริการ ซึ่งร้านค้า ต้องยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ข้อ 4 การจำกัดอายุผู้ใช้บริการ
   ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่าตนมีอายุเกินว่า 18 (สิบแปด) ปีบริบูรณ์แล้ว ณ วันที่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไม่ว่าโดยวิธี และช่องทางใด รวมทั้ง ผู้ใช้บริการยังรับรองอีกว่าจะไม่ยินยอมและจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งมีอายุไม่ถึง ตามที่ข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ในนามของร้านค้า

 


 ข้อ 5 การใช้งานบริการออกแบบเว็บไซต์

ในการใช้งานบริการออกแบบเว็บไซต์ของร้านค้า ร้านค้าตกลงจะใช้งานเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสร้างเว็บไซต์ และตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
 2. เพื่อทำสื่อสำหรับการขายของออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ (E-commerce)
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาด ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ข้อ 6 คำรับรองและหน้าที่ของร้านค้า

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ร้านค้ามีหน้าที่ และให้คำรับรองต่อผู้ให้บริการ ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของร้านค้าและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ ดังต่อไปนี้

 

(ก) ร้านค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น

(ข) ร้านค้าเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างผู้ให้บริการ และร้านค้า 

(ค) ร้านค้าจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของร้านค้า ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของร้านค้า (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย

(ง) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อร้านค้า หรือร้านค้าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับ หรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของร้านค้าเอง และร้านค้าตกลงปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้ ผู้ให้บริการเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

 

 
 ข้อ 7 เนื้อหาของร้านค้า

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าอาจสามารถแสดงเนื้อหาของร้านค้าภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยร้านค้าตกลงจะ

 (ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง

(ข) ไม่แสดงเนื้อหาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และการกระทำผิดกฎหมาย

(ค) ไม่แสดงเนื้อหาใดๆ ที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ล่อลวงหรือชี้แนะในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตรายต่อร้านค้ารายอื่น หรือให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(จ) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม

(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ

 


 ข้อ 8 การสมัครใช้บริการการตอบรับ การปฏิเสธคำขอใช้บริการ

    ร้านค้าอาจขอใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ โดยการทำคำขอใช้บริการต่อผู้ให้บริการ ตามแบบและวิธีที่ผู้ให้บริการ กำหนด โดยผู้ให้บริการ มีสิทธิพิจารณาตอบรับคำขอร้านค้า หรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวก็ได้ หากดุลพินิจของผู้ให้บริการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการ เห็นว่าร้านค้า ผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ไม่เหมาะสมการกับใช้บริการดังกล่าว มีข้อสงสัยว่าข้อมูลในคำขอดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

 

 ข้อ 9 ระยะเวลาการใช้บริการ

    ร้านค้าตกลงจะใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ เป็นบริการรายครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ชำระค่าแพคเกจ และ คำขอใช้บริการของร้านค้าได้รับการตอบรับจากผู้ให้บริการ โดยที่ทางทีมงานจะแจ้งคิวงาน และ วันประมาณการส่งมอบแบบใหร้านค้าทราบอีกครั้ง 

    ระยะการให้บริการออกแบบจะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้ชำระค่าบริการ ทั้งนี้ร้านค้าจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ อาทิเช่น รูปภาพผลิตภัณฑ์, รูปประกอบ ที่รวมไปถึงข้อความบรรยายผลิตภัณฑ์ และ อื่นๆ

   หากไม่สามารถเตรียมข้อมูลส่งให้ทีมงานให้ทันในระยะเวลา 6 เดือน จะถือว่าร้านค้าสละสิทธิ์การใช้บริการครั้งนั้นๆ โดยที่ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการคืนใดๆทั้งสิ้น และ ในกรณีที่งานออกแบบได้เริ่มไปแล้วบางส่วน หากร้านค้าไม่สามารถส่งข้อมูลการออกแบบได้ครบตามแพคเกจที่ได้ใช้บริการ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนที่เหลือ

    

 ข้อ 10 ค่าบริการออกแบบเว็บไซต์

ร้านค้าตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งอาจเป็นการชำระเต็มจำนวนหรือจะชำระเป็นรายครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปบริการที่ร้านค้าตกลงเลือกใช้บริการ ซึ่งค่าบริการตามข้อกำหนดนี้ ยังไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายละเอียดแต่ละ Package มีดังต่อไปนี้

 1. Single Page. 
  ราคาครั้งละ 10,000 บาท
  จำนวนหน้าที่ออกแบบ. ไม่เกิน 1 หน้า
  จำนวนสินค้าที่ตกแต่งหน้ารายละเอียดให้ ไม่เกิน 3 SKU
  จำนวนข้อมูลสินค้าที่ทำการ Import (1 ครั้ง) ไม่เกิน 30 SKU
  จำนวนบทความ ไม่มี
  จำนวน Icon (Social, Symbolic, Favicon). ไม่เกิน 4
  จำนวน Banner เว็บไซต์ ไม่เกิน 3 Banners
  จำนวนหน้า Banner Slide ไม่เกิน 1 Banner
  จำนวนแก้ไขดีไซน์ ไม่เกิน 2 ครั้ง

 2. Starter 
  ราคาครั้งละ 20,000 บาท
  จำนวนหน้าที่ออกแบบ. ไม่เกิน 3 หน้า
  จำนวนสินค้าที่ตกแต่งหน้ารายละเอียดให้ ไม่เกิน 3 SKU
  จำนวนข้อมูลสินค้าที่ทำการ Import (1 ครั้ง) ไม่เกิน 30 SKU
  จำนวนบทความ (1 ครั้ง) 3 บทความ
  จำนวน Icon (Social, Symbolic, Favicon). ไม่เกิน 5
  จำนวน Banner เว็บไซต์ ไม่เกิน 5 Banners
  จำนวนหน้า Banner Slide ไม่เกิน 3 Banner
  จำนวนแก้ไขดีไซน์ ไม่เกิน 2 ครั้ง

 3. Standard 
  ราคาครั้งละ 38,000 บาท
  จำนวนหน้าที่ออกแบบ. ไม่เกิน 7 หน้า
  จำนวนสินค้าที่ตกแต่งหน้ารายละเอียดให้ ไม่เกิน 12 SKU
  จำนวนข้อมูลสินค้าที่ทำการ Import (1 ครั้ง) ไม่เกิน 5,000 SKU
  จำนวนบทความ (1 ครั้ง) 12 บทความ
  จำนวน Icon (Social, Symbolic, Favicon). ไม่เกิน 8
  จำนวน Banner เว็บไซต์ ไม่เกิน 10 Banners
  จำนวนหน้า Banner Slide ไม่เกิน 3 Banner
  จำนวนแก้ไขดีไซน์ ไม่เกิน 2 ครั้ง

 4. Premium 
  ราคาครั้งละ 65,000 บาท
  จำนวนหน้าที่ออกแบบ. ไม่เกิน 15 หน้า
  จำนวนสินค้าที่ตกแต่งหน้ารายละเอียดให้ ไม่เกิน 24 SKU
  จำนวนข้อมูลสินค้าที่ทำการ Import (1 ครั้ง) ไม่จำกัด SKU
  จำนวนบทความ (1 ครั้ง) 12 บทความ
  จำนวน Icon (Social, Symbolic, Favicon). ไม่เกิน 10
  จำนวน Banner เว็บไซต์ ไม่เกิน 15 Banners
  จำนวนหน้า Banner Slide ไม่เกิน 5 Banner
  จำนวนแก้ไขดีไซน์ ไม่เกิน 3 ครั้ง

 5. Enterprise 
  ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ตกลงร่วมกัน


  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทไปออกบูธ หรือ งานมหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีโปรโมชั่นแพ็คเกจราคาพิเศษ สำหรับค่าบริการเว็บไซต์
ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับผู้สมัครใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ภายในงานเท่านั้น

 


 ข้อ 11 การชำระเงินค่าบริการ

ในการชำระค่าบริการตามข้อกำหนดนี้ ร้านค้าตกลงจะชำระให้แก่ผู้ให้บริการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชี 

 1. ธนาคารกรุงเทพฯ         สาขาเสนานิคม     เลขบัญชี 223-0-59948-8
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขารัชโยธิน        เลขบัญชี 111-481649-6

และร้านค้าตกลงจะชำระค่าบริการ ให้แก่ผู้ให้บริการ ภายใน 5 วันทำการ นับหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากทางบริษัท

 


 ข้อ 12 เปลี่ยนแปลงค่าบริการ

   คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการของผู้ให้บริการ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

   ดังนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และ รายละเอียดแพคเกจ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

 


 ข้อ 13 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของร้านค้า

ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ร้านค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของร้านค้าที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้แจ้งให้ร้านค้าทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง

(ข) ร้านค้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 

(ค) ร้านค้ากระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการ ร้านค้ารายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

(ง) ร้านค้ากระทำการใดๆ ที่ ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

 

ผู้ให้บริการ โดยดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ร้านค้า แก้ไขการกระทำ พฤติกรรมดังกล่าว

(ข) ระงับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ 

(ค) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของร้านค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

ตามข้อกำหนดนี้ ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าว่า ผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

 


 ข้อ 14 เงื่อนไขการออกแบบเว็บไซต์ และ การส่งมอบแบบเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เป็นการออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้บนระบบเว็บไซต์ Ketshopweb เท่านั้น และ
                  ผู้ให้บริการจะออกแบบโดยคำนึงถึงฟีเจอร์การแสดงผลที่ระบบ Ketshopweb เวอร์ชั่นปัจจุบันรองรับ เท่านั้น    

 

(ก) ร้านค้าได้ ตกลงยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการในเเต่ละ แพ็คเกจ ที่ได้เลือกซื้อบริการ ซึ่งมีรายละเอียดในเเต่ละแพ็คเกจ
    อย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขในแต่ละแพ็คเกจได้ระบุขอบเขตการให้บริการ โดยที่ร้านค้าได้ตกลงยอมรับก่อนทำการซื้อ
    บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

(ข) ร้านค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่อง
การเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของ
เว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

 

(ค) ร้านค้าตกลงและทราบดีว่า ผู้ให้บริการจะส่งเทมเพลตการเตรียมข้อมูลสำหรับออกแบบเว็บไซต์ และ ร้านค้าตกลงที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ อาทิเช่น รูปภาพสินค้า, เนื้อหาสินค้า, สโลแกนของแบรนด์ และ อื่นๆ ครบทุกหน้าเว็บตามแพคเกจที่ใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มออกแบบจนกว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วน

 

(ง) ในกรณีที่ร้านค้าต้องการภาพ, ฟ้อนต์ หรือ อื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์ ทางร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยที่ทางผู้ให้บริการทำการซื้อและส่งให้ผู้ให้บริการออกแบบสืบไป หรือ ทางร้านค้ามอบหมายให้ทางบริษัท เป็นผู้สรรหา และ ทำเป็นใบเสนอราคาแจ้งค่าใช้จ่ายที่มีเพิ่มเติมให้ทราบก่อน และ หากผู้ใช้บริการตกลงจะออกเป็นใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกชำระเพิ่มเติม

 

(จ) ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่ส่งให้ผู้ให้บริการ หากมีเหตุฟ้องร้องลิขสิทธิ์ อาจก่อเกิดค่าปรับ หรือ ความเสียหาย หรือคดีความ และ อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว


(ฉ) ผู้ให้บริการจะทำการเริ่มออกแบบหน้าเว็บให้ครบทุกหน้าตามแพคเกจที่ใช้บริการ และ ทำการส่งให้ร้านค้าตรวจทานความถูกต้อง ซึ่งแพคเกจการออกแบบหน้าเว็บ ไม่ว่าจะแพคเกจไหนก็ตาม ร้านค้าสามารถแจ้งแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้งของแต่ละหน้าเว็บ ในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันซื้อบริการแพคเกจออกแบบเว็บไซต์ หากร้านค้าไม่มีการส่งข้อมูลการออกแบบให้กับผู้ให้บริการ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ในครั้งนั้น และ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

(ช) ในกรณีที่ผู้ให้บริการออกแบบหน้าเว็บไม่ครบตามแพคเกจ อันเนื่องมาจากร้านค้าไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกแบบตามข้อมูลที่มี และ หน้าเว็บที่เหลือที่ยังไม่ได้ออกแบบ จะสามารถเก็บสิทธิ์ไว้ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อบริการออกแบบเว็บไซต์ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การใช้บริการออกแบบที่ยังคงเหลือ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องคืนค่าบริการดังกล่าว

(ซ) ในกรณีที่แก้ไขหน้าเว็บ ครั้งที่ 2 และ ร้านค้าแจ้งแก้ไขเว็บ ในลักษณะการเปลี่ยน mood&tone ที่ต่างจากเดิม ทางบริษัทฯ     
ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประเมินตามเนื้องานที่ต้องแก้ไข

(ฌ) ในกรณีที่ร้านค้าแจ้งแก้ไขแบบเว็บไซต์ครบ 2 ครั้งแล้ว แต่มีความประสงค์อยากแก้ไขแบบเพิ่มเติม สามารถแจ้งผู้ให้บริการทราบ เพื่อทำการประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ร้านค้าทราบอีกครั้ง เพื่อเรียกชำระและขึ้นคิวงานแก้ไขสืบไป

 

การส่งมอบแบบเว็บไซต์

(ญ) ผู้ให้บริการจะนำแบบดีไซน์ขึ้นเว็บไซต์จริง เมื่อได้รับการอนุมัติแบบเว็บไซต์จากร้านค้าผ่านทางอีเมล์ หรือ แชท 

(ฎ) เมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือน และ แบบเว็บไซต์ยังไม่ได้รับการอนุมัติ อันเนื่องมาจากผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อร้านค้าได้ หรือ ร้านค้าไม่ได้ตอบอนุมัติแบบ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการลงข้อมูลบนเว็บไซต์จริง โดยจะแจ้งทางอีเมล์ให้ทราบล่วงหน้าก่อน และ ถือเป็นสิ้นสุดการให้บริการออกแบบเว็บไซต์

 


 ข้อ 15 การรายงานปัญหาและพฤติกรรม 

ร้านค้าอาจรายงานปัญญาใดๆ จากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือของชุดคำสั่ง พฤติกรรมการใช้งานของร้านค้ารายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ หรือการใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนการใช้ความรุนแรง หรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนร้านค้ารายอื่น ได้ที่ sales@ketshopweb.com

 


 ข้อ 16 การช่วยเหลือ

ในกรณีที่ ร้านค้ามีข้อสงสัย ข้อสอบถาม เกี่ยวการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าสามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวร้านค้าเองได้ที่  https://ketshopweb.com/คู่มือการใช้งาน  และสอบถามได้ที่ 02-038-5588 หรือ support@ketshopweb.com
 


 
 ข้อ 17 การยกเว้นความรับผิด

ร้านค้าตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดนี้ หรือภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่ผู้ให้บริการ จะ 

(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของร้านค้าความ ปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับร้านค้าในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ร้านค้าใช้ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของร้านค้า สิทธิและชื่อเสียงของร้านค้า ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ

(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของร้านค้าเอง ไม่ว่าร้านค้าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม

(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

 


 ข้อ 18 ทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสินค้า, เนื้อหา, ฟอนต์, โลโก้ และArtwork ต่างๆ ที่ได้ส่งเป็นข้อมูลวัตถุดิบ ในการออกแบบให้กับผู้ให้บริการ เป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยข้อมูลนั้นๆไม่ได้เป็นการ Copy จากที่อื่นใดมาโดยไม่ได้รับอนุญาติ และหากข้อมูลนั้นมีความผิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการออกแบบให้ ตามคำสั่งของทางร้านค้า ที่ตกลงใช้บริการอกแบบเว็บไซต์กับทางบริษัทเท่านั้น


ในกรณีที่ร้านค้าส่งตัวอย่างวัตถุดิบที่อยากได้หรืออยากให้นำเอาไปใช้งาน แต่เป็นวัตถุดิบที่มีลิขสิทธิ์ ทางบริษัทจะช่วยค้นหาให้ได้ และแจ้งค่าลิขสิทธิ์จากเจ้าของสิทธิให้ร้านค้าทราบอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะไม่สามารถนำเอาวัตถุดิบชินงานลิขสิทธิ์นั้นมาใช้งานออกแบบ จนกว่าทางร้านค้าจะดำเนินการซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท จะถือเป็น ลิขสิทธิ์ของเจ้าของร้านค้าโดยตรง ซึ่งทางร้านค้าสามารถขอ ไฟล์ต้นฉบับได้ในรูปแบบ  AI หรือ PSD โดยจะส่งมอบพร้อมกับตอนส่งมอบงาน ข้อ 19 การเก็บรักษาความลับ

    ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ร้านค้าอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล บริษัทตกลงจะรักษาข้อมูลของร้านค้า หรือข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้าไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือใช้เพื่ออ้างอิงผลงานว่าทางบริษัทเคยให้บริการกับร้านค้าใดมาบ้างแล้วเท่านั้น

 


 ข้อ 20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

    ผู้ให้บริการอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย

 


 ข้อ 21 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

 


 ข้อ 22 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ ร้านค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ เป็นการล่วงหน้า

 


 ข้อ 23 การสละสิทธิ

การที่ผู้ให้บริการไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่ผู้ให้บริการใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

 

 ข้อ 24 ความเป็นที่สุดของข้อกำหนด

ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำข้อกำหนดฉบับนี้หว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดนี้บังคับ

 


 ข้อ 25 การแยกส่วนของข้อกำหนด

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในข้อกำหนดนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในข้อกำหนดนี้

 


 ข้อ 26 การบอกกล่าว

ร้านค้าตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งผู้ให้บริการต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกำหนดนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังร้านค้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

Email มาที่ support@ketshopweb.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ 02-038-5588

 


 ข้อ 27 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

 


 ข้อ 28 การระงับข้อพิพาท

     หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย

    ร้านค้าได้อ่านข้อความและ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ  ตามในหนังสือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการออกแบบเว็บไซต์ฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 

 

 

ข้อตกลงฉบับนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง